BE kategorija

Jugo Stefan L2018 BE kategorija

BE kategorija- predstavlja skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg. Uz položenu B kategoriju stiče se pravo na vučenje prikolice čija ukupna masa ne prelazi 750 kg.

Uslovi za upis BE kategorije- kandidat mora posedovati vozačku dozvolu B kategorije.

Obuka se sastoji iz 7 časova praktične obuke i praktičnog ispita.

Za upis je potrebna važeća lična karta i vozačka dozvola, i lekarsko uverenje.

Praktična obuka 7 časova- 12.000,00
Praktični ispit- 4.000,00 + 985,00 taksa za MUP