Jugo Stefan L2018 Uncategorized Probna vozačka dozvola

Probna vozačka dozvola

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, B1 i B sa rokom važenja godinu dana.

Licu koje ispunjava sve uslove za upravljanje vozilom B kategorije, a nije navršilo 18 godina života izdaće se probna vozačka dozvola kad navrši 17 godina, sa rokom važenja od jedne godine.

Probna vozačka dozvola se može koristiti samo u Republici Srbiji.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina.
-ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 5,00 sati, koristi telefon i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje.
-ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.
Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.
Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom „P”, koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.